Personlige historier

Personlige historier fra medlemmene

 

Min historie

Etter en lang karriere i Utdanningsdepartementet og Helsedirektoratet fikk jeg jobb som fagopplæringssjef i Aust-Agder i 2006. Jeg oppdaget raskt at elever og lærlingers rettigheter etter opplæringsloven ikke ble ivaretatt og varslet om dette. Det falt meg ikke inn at dette skulle føre til oppsigelse fordi jeg var ‘vanskelig å samarbeide med’, men det skjedde i 2011 etter en lengre periode med trakassering.

 

Det er sannelig ikke lett å vurdere hva som er den beste løsningen i en situasjon der arbeidsgiver går til angrep og forlanger deg oppsagt. Fagforbundet rådet meg til å ta imot en sluttpakke og forsvinne i stillhet, men jeg ønsket av prinsipielle grunner å ta opp kampen. Jeg hadde tillit til at Fagforbundets advokat ville ivareta mine interesser og at en rettsprosess ville være objektiv og rettferdig.

Men mange har opplevd det motsatte og jeg har lest mange dommer. Den mest skremmende var denne saken LG-2008-105443 og den fikk meg til å velge en annen vei. Min advokat kunne fortelle meg at en rettsak ville handle om min person, ikke om hva jeg faktisk har gjort eller ikke gjort. Advokaten kunne fortelle at jeg måtte være forberedt på at kollegaer vitnet for arbeidsgiver og at sannheten har dårlige kår i norske rettssaler. Advokaten frarådet rettssak og det er det vanlige rådet varslere får: Få med deg mest mulig penger i en sluttpakke og si opp frivillig. Da jeg ikke ønsket dette, trakk Fagforbundet sin støtte.

For mange rettskafne mennesker er en sluttpakke en vanskelig, ja nesten umulig vei. Man kan ikke leve videre med usaklige beskyldninger uten å ha kjempet imot. For det er ulempen med å ta imot sluttpakke; at man må leve med ‘kompromisset’ resten av livet. For meg var det utenkelig å ta imot penger for ikke å jobbe. Da opplevde jeg at jeg ville bli medskyldig i en korrupsjonskultur jeg ikke kunne akseptere. Så jeg klaget til sivilombudsmannen i tillit til egen argumentasjon. Der tok jeg feil. Sivilombudsmannen anså dette ikke som en varslersak siden de forholdene jeg varslet om, var kjent i fylkeskommunen fra tidligere. Han la lakonisk til: ’Uklarheter og uoverenstemmelser om faktiske forhold egner seg ikke til avklaring hos ombudsmannen’, eller henlagt pga bevisets stilling som politiet ville sagt. Etter dette kunne fylkesrådmannen triumfere i lokalavisen over at jeg ikke hadde fått medhold. Siden intervenerte han aktivt overfor NAV og hindret meg i å komme i nytt arbeid.

Jeg tror advokaters råd om å inngå forlik, er velmente. En rettsprosess kan være ødeleggende for helse, ekteskap og sosialt liv, men det er det også å havne hos NAV.

Erling Steen

 

 

Min historie

Litt om min bakgrunn. Eg var organisasjonsarbeidar i Fellesforbundet, og jobben min var å hjelpe medlemmar i slike saker. Eg hadde ikkje trudd at det var meg sjølv eg måtte jobbe hardast for.

 

I mi varsling fulgte eg rutinane for varsling, og hadde og god dialog med Arbeidstilsynet. I den prosessen såg eg og kor vanskeleg og hjelpelaus ein sit når ein vil gjere ting rett.

 

Eg vann mi sak i retten, og er av dei få heldige som har gjort det. Men hadde eg ikkje vist kva lov og avtaleverk som gjaldt hadde eg tapt, sjølv om saka mi var veldig klar.

 

Arbeidstilsynet var og ærlege på at dei ikkje kunne hjulpe meg med vern i den prosessen som var, difor var mi kontakt med dei meir uformell. Hadde dei kome inn i saka før eg varsla media, og før eg hadde gjort alt rett i prosessen, ville eg truleg tapt saka.

 

Eg vart pressa og trua vekk etter at eg hadde vunne i retten, og blir framleis straffa av forbundet for det eg gjorde. Det har ingen konsekvens for dei, medan eg er blitt ufør av behandlinga eg fekk.

Jarle Kirketeig

 

 

Min historie

Jeg reiste fra en god skole i hovedstaden i Wales, Cardiff High School, i 1977 for å gifte meg i Norge. Det var ikke et lett valg fordi jeg trivdes i lærerollen og ønsket ikke å forlate familie, kolleger, venner og elever. Jeg hadde verdens beste jobb.

 

Heldigvis, ble jeg head hunted av daværende rektor på Tvedestrand Gymnas. Han var min mentor de neste ti årene, og da han sluttet, ble han etterfulgt av flere gode rektorer. Ny rektor tilbød meg fast stilling etter hvert – med et sterkere stillingsvern. Han viste meg tillit ved å la meg avansere med undervisningsansvar for engelsk fordypning. Arbeidsmiljøet ved gymnaset var godt, og vi lærere fikk være lærere. Lærerådet var avgjørende for vår trivsel. Vi fikk medvirke - komme med meninger og synspunkter - uten å være redd for represalier. Det var læringstrykk og samfunnet var på lag med oss. Men dette skulle ikke vare. Reform `94 ødela mye.

 

Skoler skulle driftes som bedrifter, kroner og ører betydde alt. Hard HR gjorde sitt inntog. Det kostet å utdanne elever, og derfor skulle alle gjennom systemet - alle som en!

 

Dagspressen tok opp hvordan lærere ble presset av rektorer til talljuks. Jeg ble selv overkjørt av senere rektor, som endret en av mine vurderinger fra ikke godkjent til tre. Hun satte karakter selv! I mine 33 år på skolen hadde jeg aldri blitt faglig overkjørt. Min sak ble en case, og jeg vant frem med hjelp fra Undervisningsforbundet og fylkesmannen. Utagerende elever og flere stygge episoder førte til at to av oss lærere varslet om det dårlige arbeidsmiljøet og ledelsen ved skolen. Dette ble bekreftet i den årlige skoleundersøkelsen hvor skolen og fylket fikk rødt for det kollegiale fellesskapet.

Selv om rektor måtte innrømme feil saksbehandling, og sluttet like etterpå, ble hun forfremmet til assisterende utdanningssjef for Aust- Agder fylke. Dette markerte et vendepunkt i karrieren min. Selv om jeg varslet forsvarlig, fikk jeg uberettiget to advarsler! ( Merk: Advarsler skal ikke gis, og anses som gjengjeldelser etter varsling). Ledelsen ved skolen skrev falske påstander for å få gehør for å kunne få inn en konsulent! Jeg ble overvåket i fire år! Jeg, som hadde vært en fysisk og psykisk sterk person som underviste 127 prosent, ble utbrent, deprimert og mistet troen på mine medmennesker. Jeg ble skeptisk til personer i lederstillinger, og stolte kun på mine nærmeste!

 

I mange år hadde jeg en indre tillit til at andre mennesker ville meg vel, men å være varsler gjorde noe med dette holdningen! Mennesker og systemer var ikke der for meg. De som hadde som oppgave å ivareta meg, og hjelpe meg tilbake til arbeid (tillittsvalgte, hovedtillitsvalgte, bedriftshelsetjeneste, Arbeidstilsynet og NAV) gjorde ikke det de var forpliktet til! Destruktive ledere kunne derfor holde på med gjengjeldelser uten at de ble stanset eller holdt ansvarlig. Disse farlige lederne risikerte ikke noe. De hadde advokater og rådgivere på huset: Springere. I saker fylke er redd for å tape, ønsker de å inngå forlik for å unngå å ødelegge sitt omdømme! Jeg, som de fleste varslere, ble tvungen til å hyre advokat av egen lomme da Utdanningsforbundet ikke ønsket å ta saken. Hvorfor har vi disse ubrukelige institusjonene som viser seg å ikke ha noen effekt? Det er misbruk av skattebetalernes penger. Korrupsjon satt i system! Hvem kan stoppe dem?

 

Hvor er politikere, våre folkevalgte som lar dette fortsette? De har sviktet alt for lenge.

 

Saken kom opp i april 2014 da jeg gikk til sak mot Aust-Agder fylkeskommunen og ble tilkjent 725 000 kroner pluss saksomkostninger.

Laila Katherine Harris Lilleholt

 

 

Min historie

Jeg hadde vært ansatt som adjunkt i Hordaland fylkeskommuine i 25 år før jeg ble avskjediget.

 

21.januar 2014 sendte Hordaland fylke sin HR-direktør og HR-sjefen inn et 5 siders langt 'dikt' til NAV for å få ryggen sin fri, om alt de hadde gjort for meg og hvor lite jeg hadde deltatt. I slutten på februar oppnådde jeg å få en kopi av dette. Sannheten var selvsagt en helt annen som NAV for lengst hadde oppdaget og gitt fylket 2 virksomhetsbøter for. 6.-10.mars sendte jeg derfor 3 brev med bl.a. et 11 siders skriv til Fylkesrådmannen og NAV om at HR-direktøren og HR-sjefen hadde fremsatt direkte usannheter til NAV. Og jeg varslet om ulovlig arbeidsmiljø for meg og mine elever.

 

8 dager senere kom innkallingen til oppsigelsesmøte, og 11.juni 2014 var avskjedigelsen et faktum.

 

Det er verdt å merke seg at Fylkesrådmannen er den øverste varslingsansvarlige i Hordaland fylke, og også er den person som skal ivareta varslernes rettigheter. Ved mitt varsel besørget han omgående avskjedigelse.

 

Hvem utarbeidet så avskjedigelsen og fant på en rekke anklager mot meg ? Jo, nettopp de to HR-direktør og HR-sjef jeg hadde varslet om. Inhabil galskap.

 

Det er også verdt å merke seg at hun som hadde vært min fylkeskontakt i Utdanningsforbundet og som kjente min sak fra innsiden, avanserte til seniorrådgiver i fylket. I to brev datert 28.februar 2014 fra henne og HR-sjefen fikk jeg trusler mot min stilling. Noe av det første den kvinnen gjorde i sin nye stilling var å prøve å avskjedige sitt medlem i UDF. Hvilket skjedde like etter...

Svein Harkestad

 

 

Min historie

Jeg var ansatt som lektor på Hornnes videregående skole i 28 år, de to siste for det meste sykemeldt. Jeg hadde aldri noen klage på meg de første 26 årene.

 

En ny lærer på skolen innehadde en privat familie-tekstmelding og leverte inn SMS-en til rektor første dag hun var ansatt. Rektor leverte den i papirform videre til administrasjonen. Jeg sa høflig at dette hørte ikke hjemme på skolen. Rektor kjeftet meg ut i ren SS-stil. Dette gjentok hun da studieinspektøren snappet opp sladder om min familie og skulle ha den verifisert av assisterende rektor.

 

Året før ble jeg utsatt for en forferdelig hevnaksjon fra en som jeg tok i fusk da hun var min elev seks år tidligere. Jeg havnet på slagavdelingen på sykehuset, og fikk diagnosen epilepsi. Epilepsianfall forverret seg med sterke smerter. Jeg sa fra til Utdanningsforbundet om problematikken rundt alt som skjedde, men fikk ingen støtte, dermed meldte jeg meg ut. Jeg visste ikke da at de sendte alle papirer til fylkesrådmannen. Jeg fikk aldri se motpartens argumenter.

 

Jeg utnevnte en pensjonert politimann til min fullmektig. Da jeg varslet personalsjefen i fylket, ville han ikke snakke med meg. Jeg henvendte meg til fylkesrådmannen. Han møtte meg med personalsjefen og HMS-sjefen. Sistnevnte sa ikke ett ord på møtene. De to andre hånte og trakasserte min fullmektig og meg. Det eneste positive var at personalsjefen sa at rektor ikke skulle tatt imot SMS-en. Jeg ba han gjenta det, noe han gjorde. Varselet jeg leverte inn på rektor den våren 2014 er enda ikke behandlet.

 

Jeg begynte å ta lydopptak av møtene fra nå av ut fra andre sin erfaring med at referater avvek mye fra sannheten. På neste møte nektet personalsjefen for å ha sagt noe om SMS-en. Vi forlot møtet da etikk og moral ikke ble brukt av rektor og fylket. Fylkesrådmannen nektet i mail å bekrefte at personalsjefen hadde sagt noe, og HMS-lederen brølte i telefonen og nektet for det.

 

Jeg fikk varsleradvokat engasjert, men det var en stor skuffelse. Hun umyndiggjorte meg og tok helt styringen. Fylket gav meg tre varsler som bare var løgn. Rektor og SMS-en ble skjøvet ut i periferien. Nå var det gjengjeldelse fordi jeg hadde klaget på personalsjefen og fylkesrådmannen til fylkesordføreren som hørte til samme gutteklubben. De hadde ikke lov å sende meg varsel om oppsigelse når jeg hadde sendt varsel. Hvor var varseladvokaten? I det tredje varslet var der fullt av rent oppspinn med ingen rot i virkeligheten, bygdesladder og løgn om min familie. Hadde det noe med min jobb å gjøre? Rektor hadde fabrikkert tre falske vitner og formidlet til lederen av Agder Arbeidsmiljø IKS som skrev rapport til fylket basert på disse og løgn. Lederen der snakket aldri med meg, men nektet tre ganger til meg at det var hun som hadde skrevet rapporten. Det måtte en telefon fra rådmann i Arendal kommune, som var leder av styret i Agder Arbeidsmiljø IKS før hun motvillig innrømmet at hun hadde nektet for å ha skrevet rapporten. Dette har ikke medført noen konsekvenser for henne, men hun meldte meg til politiet fordi jeg hadde oppsøkt henne tre ganger og bedt om å få snakke med henne. Resultatet ble at jeg fikk brev og besøksforbud.

 

HMS-leder på skolen stod for overvåking av meg det siste året. Jeg ville ha oppvask med rektor og fylket, men min advokat og fylket presset meg til å si opp ellers ville fylket si meg opp, og jeg ville få skammen. Da jeg ville ta opp de falske bevisene på drøftelses- og oppsigelsesmøtet, sparket advokaten min meg i foten under bordet slik at jeg skulle tie stille. Jeg fikk kr 200 000 av skattebetalernes penger og 75 000 til advokatutgiftene.

 

Vi var noen som fikk en advokat i Arendal til å sende et varsel fra oss til Kontrollutvalget i fylket, men fylket greide å vri hele saken om til personalsak og taushetsplikt. Til slutt er det verdt å nevne at personalsjefen og juridisk rådgiver i fylket ringte meg og forlangte lydopptakene innlevert. Tror de jeg er så naiv? Er de nervøse? Heldigvis var en annen lærer til stede og hørte alt, og snakket med dem også. Endatil der påstod personalsjefen en løgn: Vi hadde lovt å ikke si noe om noen ting til noen! Hvor naiv og dum kan han være?

 

Mennesker som oppsøker sannheten er visst farlige for de som lyver og prøver å holde løgnene sine skjulte. De falske vitnene har gitt meg erklæring på at de støtter meg. Lederen i Agder Arbeidsmiljø IKS (bedriftshelsetjenesten) og skolen kontaktet meg aldri mens jeg var sykemeldt i nesten to år, men samlet masse løgn om meg.

 

Høyt ansatte i skolen og fylket som vi forventer mer intelligens og medmenneskelighet av, knuser ansatte for å holde på sine egne posisjon med simple midler.

Gro O'Hara

 

 

Min historie

Jeg varslet om kritikkverdige forhold på min arbeidsplass og gjengjeldelsen, mobbingen og trakasseringen jeg opplevde før og etter dette gjorde at jeg ble sykemeldt. Jeg jobbet i en bestemt barnehage i ca 6 år. Der jobbet jeg som assistent. Fra første dag i denne barnehagen, merket jeg at å jobbe der ikke ville være «enkelt». Men som utenlandsk i Norge har mye i arbeidslivet ikke vært enkelt og jeg er vant til å svelge stoltheten min og tåle en del. Jeg har bodd i Norge siden 2003. Det var vanskelig for meg som nybakt mamma, ny i byen og ny i bransjen å være sikker på om hva som var greit eller ikke.

 

Med tiden begynner jeg å merke godt hva som ikke fungerte på arbeidsplassen min. Det gikk fra misbruk av min stilling, avvik i arbeidet i avdelingen, diskriminering, undervurdering, mye og unødvendig irettesettelse, osv… Slike tilfeller fortalte jeg om flere ganger til den pedagogiske lederen, til verneombud og til slutt til ledelsen. Hvert eneste møte om dette endte med at det ble sagt at jeg ikke var god på relasjoner eller på å kommunisere, at jeg skulle være flink til å si fra. Det ble ikke gjort noe med de tingene jeg meldte inn. Av disse møtene, fikk jeg til slutt vite da jeg ba om «min perm» at ingenting var skrevet ned, ingen referater eller noe. Det gikk 6 år på denne måten. Ordet VARSLING kjente jeg ikke til og ordet ble aldri nevnt av de jeg snakket med. Jeg snakker om pedagog leder, verneombud, fagforbundet sitt hovedtillitsvalgt, enhetslederen eller faglederen. Ingen sa noe om hva jeg egentlig gjorde, nemlig å varsle.

 

Jeg og familien min vet at det finnes en tid "før" og en "etter" jeg begynte å jobbe der. Jeg gikk fra å være en sprudlende dame med masse initiativ og glede, selvtillit og med perfekt helse til å være et menneske som til slutt ikke ville leve lengre. Til slutt hadde jeg null tro på meg selv og ble sterkt deprimert. Min fysiske helse ble verre i denne perioden av alt som jeg opplevde. Siden, har jeg vært ofte syk.

 

Så begynner jeg å jobbe i en annen avdeling hvor pedagog lederen ikke vil ta ansvar for alvorlige situasjoner i avdelingen. Situasjoner som går ut over barna. Han velger å ignorere alvorlige situasjoner i personalet og alvorlige situasjoner for barna. Hans måte å jobbe eller ikke å jobbe påvirket direkte, ikke bare ansatte, men også barna. Dette meldte jeg først om i avdelingsmøtene og senere videre til ledelse. Ingenting ble skrevet ned. Situasjonen med denne pedagog lederen var mer enn kjent i barnehagen og hadde blitt varslet om 2 ganger før uten at noe hadde skjedd. De to andre personene som hadde meldt fra sluttet i barnehagen etter hvert. Jeg var den tredje som varslet om dette. Som eneste løsning jeg fikk fra faglederen var at jeg skulle skrive ned hver gang pedagog lederen gjorde noe avvik. Jeg begynner å se etter en annen arbeidsplass og blir etter hver innkalt til intervju. Denne stillingen fikk jeg ikke og jeg ble senere gjort oppmerksom på at faglederen jeg hadde satt som referanse hadde fortalt at jeg var «konfliktiv».

 

Nå begynner mobbingen og trakasseringen fra pedagog lederen. Han kunne motsi meg foran barnas foreldre hele tiden, hilste ikke på meg, snakket ikke til meg, snu ryggen til meg for å snakke med de to andre assistentene, eller rett og slett snakke stygt til meg. Mye av dette pleide å bli gjort i «skjul». Jeg ble utelukket i avdelingen. Resten av de ansatte velger å gjøre det samme som han. Jeg kunne ikke gå på kjøkkenet for å hente mat uten å få stygge blikk eller å bli kastet ut fra rommet. I denne perioden klarer jeg ikke mer og blir sykemeldt.

 

Ledelsen foreslår at jeg skulle konfrontere pedagog lederen. Jeg ble syk pga. langvarig mobbing og trakassering på arbeidsplassen min så fastlegen sykemeldte meg fra denne bestemte arbeidsplassen. Å konfrontere pedagog lederen som ledelsen ønsket var ikke noe jeg kunne eller ville gjøre.

 

Jeg var tillitsvalgt selv og fikk ikke hjelp fra verneombud, derfor kontakter jeg hovedtillitsvalgt i Fagforbundet. Jeg spurte om mulighet for omplassering, om jeg hadde rett til det. Til tross for at jeg var syk, var det veldig tydelig for meg og legen hva grunnen til dette var og jeg hadde et stort ønsket om å komme meg tilbake i arbeid. Til dette svarte hovedtillitsvalgt at jeg kunne be pent om det, men at de kunne nekte det.

 

I begynnelsen hadde jeg litt håp og tenkte at dette skulle være løsningen. De omplasserer meg i en annen barnehage (de kalte det for utprøving). Her kan jeg bevise at jeg er 100% fungerende i et miljø hvor jeg blir sett, akseptert og respektert fra første dag. I et «evalueringsmøte» etter en uke i denne barnehagen etter at jeg fortalte hvor fint det hadde fungert, får jeg høre fra enhetsleder og faglederen fra mobbe stedet at dagen etter skulle jeg tilbake til den opprinnelige barnehagen. Om jeg ikke ville det, skulle dette være grunn til å bli sparket. I følge dem var jeg et hinder i en «konflikt» siden jeg ikke ville konfrontere pedagog lederen. Da jeg begynte i den andre barnehagen leverte jeg fra meg nøkkelen til den første pga av sikkerheten. Det mente de også kunne være en ting de kunne ha brukt for å sparke meg. Og at de kunne bestride min sykemelding siden man ikke skal ha lov til å sykemelde seg pga «arbeidskonflikt». I dette møtet satt hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, ho bekreftet det de to andre sa og sa også at det «skulle gå bra, det finnes mange jobber som vikar!». Det var et møte fullt av ren trakassering direkte fra faglederen, enhetslederen og hovedtillitsvalgte som ikke stilte seg opp på min side (som jeg trodde var meningen).

 

Jeg ble da alvorlig syk. Jeg kom meg ikke på den første barnehage dagen etter. Så velger enhetslederen og faglederen og ha private samtaler med min fastlege hvor jeg har bevis på at de prøver å innhente informasjon om meg. De får en del info fra legen. Legen anbefalte meg at jeg skulle fortelle ledelsen om hvor syk jeg var og hva sykdommen handlet om. Han mente at dette kunne gjøre det enklere. Det ble ikke slik. Ledelsen brydde seg ganske lite om hvor syk jeg var og valgte å bestride min sykemelding. Da måte jeg forhandle med NAV og gikk en periode uten lønn til tross for at Nav etter hvert bekreftet gyldigheten av sykemeldingen og fikk tilbakebetaling.

 

Denne perioden gikk fra møte etter møte med ledelse, legene, daglig e-post eller telefon fra ledelse, osv…Jeg var sykemeldt og stress og påkjenningen ble bare verre og verre. Jeg fikk null mulighet til å bli frisk. Til denne punktum, ingen hadde nevnt ordet varsling.

 

Så tilfeldigvis får jeg mulighet til å snakke med noen som hjelper meg å sette ord på det jeg har opplevd. Det har vært vanskelig på grunn av problemene, sykeperioder, delvis språkproblemer, manglende hjelp fra tillitsvalgte og for dårlig kjennskap til mine arbeidsrettigheter. Nå finner jeg altså ut, og får en bekreftelse på at det som jeg har gjort i løpet av 6 år er å varsle om kritiske forhold på arbeidsplassen min.

 

Jeg ba ledelsen om å få se innholdet i min personalperm. I denne permen kunne jeg ikke se noe som helst av de varslingene jeg hadde gjort, ingenting mer enn subjektive kommentarer fra faglederen om hvordan jeg var; sint, frustrert eller om jeg så ut slik eller ikke. Faglederen hadde skrevet ned at etter at jeg hadde varslet om pedagog lederen, hadde ho hatt et møte med ham og fortalt om hvordan han skulle jobbe med en psykisk syk kollega (meg). Ikke bare delte ho sensitiv informasjon hun hadde innhentet om meg med mobberen, men ho nektet den varslingen.

 

Så i neste møte der jeg etter ønske fra ledelsen skulle konfrontere mobbere, stiller jeg opp med tillitspersoner som jeg mener er der på min side og som kan støtte meg. Denne deltagelsen ble ikke akseptert av ledelsen som avbryter møte og ville bl.a. ikke svare på direkte spørsmål som om hvorfor hadde min fastlege blitt etterspurt etter informasjon eller hvorfor min sak aldri hadde blitt håndtert som en varslingssak. Etter dette møtet, får jeg fra tillitsvalg fra Fagforbundet om å velge mellom dem (Fagforbundet) eller de tillitspersoner jeg hadde tatt med meg på møtet. Ho mente at det var uakseptabelt at jeg hadde involvert de i saken. Jeg velger Fagforbundet bort siden de så langt ikke hadde vist meg noen reell støtte.

 

På denne tiden og etter samtalene med ledelse, begynner fastlegen også å tro at jeg er grunnen til det han begynner å kalle for «konflikt» og ikke lenger mobbing. Han nekter å melde til arbeidstilsynet selv om han plikter til det.

(Alle leger har plikt til å melde fra til Arbeidstilsynet om sykdom som legen antar skyldes pasientens arbeidssituasjon (jf. Arbeidsmiljøloven § 5-3). Mange sykdomstilfeller kan i større eller mindre grad ha med arbeidsforholdene å gjøre, og meldeplikten gjelder uavhengig av om tilstanden er godkjent som yrkessykdom etter folketrygdloven.)

I min sak finnes to kapitler. En er de selve arbeidsforholdene jeg varslet om og mobbingen og gjengjeldelse pga dette, og et annet kapittel er selve den grove trakassering som jeg måte oppleve av selv ledelse, Fagforbundet og legen etter at jeg varslet. Her ble de trasige forholdene på jobb som jeg varslet om borte og «glemt». Dette ble det ikke snakket om lenge. Det ble brukt mye tid og ressurser for å ikke samarbeide for å kunne få meg tilbake på jobb og i selv benektelse av varsling. Jeg måtte oppleve mobbingen på nytt da jeg sa fra.

 

Jeg ble nektet omplassering, og dårlig referanser ble gitt da jeg prøvde å komme meg på jobb i en annen plass. Min fremtid som barnehagearbeider ble stoppet.

 

Mens jeg var sykemeldt klarte jeg meg på to nye intervjuer i full hemmelighet (var redd de skulle gi like dårlige referanser) hvor jeg ikke ljuget, men brukte riktige referanser som kunne se meg virkelig slik jeg er. Jeg fikk tilbud på de to stillingene samtidig og aksepterte den ene, sa opp stillingen i den barnehagen hvor jeg hadde varslet.

 

Min sak sluttet (eller jeg trodde) på et av Nav sine kontoret hvor ledelse, legen, Nav og jeg avtaler at de lar meg komme videre i arbeidslivet (ny stilling som jeg hadde fikset selv) om jeg ikke melder noe av dette til arbeidstilsynet. Vi avtalte også at de ikke skulle kontakte meg, dette var viktig for at jeg kunne bli frisk. Det siste skjedde ikke. Noen telefoner og sms fikk jeg videre. Den siste for ikke så lenge siden.

 

Er nå i en ny stilling som jeg har funnet selv og komme med tilbake på jobb. Jeg måtte finne meg en ny stillingen i det «skjulte» så de i den tidligere enheten ikke fikk mulighet til å stoppe mine forsøk for å komme meg i jobb. Ansatte i kommunen benektet mine varslinger og som gjengjeldelse ble jeg truet, mobbet og trakassert. Jeg var veldig usikker om hvor mye helse mi skulle tåle saken videre så under stor tvil kom jeg meg tilbake i jobb. Kommunen tok ikke vare på meg som en av sine ansatte da jeg varslet som var min plikt. De ville ha meg bort!

Jeg jobber enda for kommunen og er fortsatt redd. Jeg elsker selv jobben min og har klart å få fagbrev. Jeg har mange gode dager men har også mange dårlige dager hvor jeg er redd for å bli innkalt på møte hvor jeg skal bli kalt illojal som jeg så mange ganger tidligere er blitt kalt. Jeg er enda veldig utrygg på arbeidsplassen min til tross for at jeg ikke har fått noe annet enn ren støtte og respekt. Jeg går rundt og lurer på når jeg skal bli irettesatt, misbrukt eller undervurdert. Jeg sliter med å få tillit til min ny arbeidsplass. Dette krever mye av min energi og en unaturlig mengde med krefter fra meg. Jeg har rett og slett blitt skadet grunnet en langvarig opplevelse som nå krever tilrettelegging i min hverdag. Jeg er redd for at kommunen igjen skal prøve å ødelegge meg i arbeidslivet mitt. Jeg vet nå hva konsekvensen av å varsle er! Disse tankene er veldig tunge siden jeg jobber for og med barn og vet at aldri skal jeg tie når det gjelder avvik som gjelder barn.

Medlem i Varslernettverket

 

 

 

 

 

 

 

Noen av medlemmene har skrevet bøker om sin varsling

 

Bli med

 

Meld deg inn her

 

 
 
 

VARSLERNETTVERKET

© Copyright. All Rights Reserved 2018 - >

Nettstedredaktør

internett harkestad

Org.nr. 992451955