Hjem

Personvern:

Vi benytter Cookies for statistiske formål. Ved videre bruk av nettstedet aksepterer du dette.  Hvis ikke må du forlate nettstedet. Personvernerklæring HER   Godta  HER

Er du en varsler i arbeidslivet ?


Bli med i vårt fellesskap og utveksle erfaringer


 • Bruk skjemaet og meld deg inn


 • Vi er flere varslere fra ulike kanter av landet med dyrekjøpt lærdom
 • Vi har medlemmer med ulik erfaring hvor kanskje noen kan gi akkurat deg et råd
 • Vi kan ikke løse din sak, men være et nettverk til felles støtte ut fra egne erfaringerVarslernettverket sitt hovedmål er å oppnå


Rettferdighet og rettssikkerhet for varslere


 • en varsler må vernes mot gjengjeldelse
 • en varsler må vernes fra å bli angrepet av dem det varsles om
 • en varsler må vernes mot forfølging i ettertid fra dem det varsles om
 • en varsler må vernes mot å bli ødelagt av psykisk maktbruk


 • hindre videre "straff" / hevn etter avslutta saker
 • hindre å bli presset og truet vekk etter å ha vunnet i retten
 • hindre å bli ufør av behandlingen de får
 • hindre at varsleren oppfattes som illojal
 • hindre at varslerne blir videre trakassert av dem som skulle hjelpe dem


 • avdekke og advare varslere mot alle 'hjelpere' som ødelegger både sakene og varslere
 • avdekke handlingslammelse hos dem man trodde skulle være der for varsleren
 • avdekke papirbunken som øker i forvaltningen
 • avdekke de store økonomiske tap for samfunnet
 • avdekke inhabilitet innenfor  forvaltningen
 • avdekke 'hjelpere' som har sugerør inn i kommune-/fylke-/statskasse
 • avdekke 'Valla'-beklagelser og oppnå reelle beklagelser
 • avdekke tillitsapparatet som sitter for tett på ledelse
 • avdekke tillitsapparatet som plutselig har fått posisjoner på andre siden av forhandlingsbordet
Varslernettverket har avgitt følgende høringssvar


RETTSIKKERHET FOR VARSLERE VIL GI OSS ET TRYGGERE SAMFUNN      Dato: 13.08.2018Arbeids- og sosialdepartementet

Postboks 8011 Dep

0030  OSLO


UTTALELSE TIL NOU OM VARSLERVERN


Til tross for at det i de senere årene har vært økt fokus på hvor viktig varsling er for demokratiet og innbyggernes sikkerhet har det ikke blitt lettere å være varsler i Norge. Kanskje snarere tvert imot. Å varsle er risikofylt og rettssikkerheten til varslerne er ikke ivaretatt tilstrekkelig. Arbeidsmiljøloven gir ikke tilstrekkelig vern for varslere. I offentlig sektor oppleves en ”fryktkultur” som utsetter rettskafne ansatte for stor risiko.


Lojalitetsplikt og omdømmebygging må ikke misbrukes


Lojalitetsplikten til ansatte i offentlig sektor er idag til hinder for varsling og  i strid med ytringsfriheten og fundamentale demokratiske prinsipper. Det må bli slutt på at arbeidsgiver ensidig definerer at lojaliteten gjelder i forhold til økonomi og omdømme. Lojaliteten må være hos pasientene, elevene og innbyggerne generelt.


Flere må tørre å varsle

For å styrke varslervernet ble det innført nye bestemmelser i arbeidsmiljøloven både i 2007 og 2017, men Arbeidstilsynet  har ikke fått myndighet til å gripe inn i sakene.  Varslere har derfor ikke hatt noe sted å henvende seg. De nye bestemmelsene har ikke fungert etter hensikten. I følge FAFO’s undersøkelser har andelen som varsler om kritikkverdige forhold gått ned, andelen som mener at varsling hjelper har sunket til 36% og andelen som har opplevd negative reaksjoner på varsling har økt til 25%.  I en undersøkelse fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) i 2013 svarte over halvparten at de tror det foregår korrupsjon i kommuner og stat.


Utviklingen er urovekkende og krever politisk handling.


Fryktkultur – en fare for demokratiet og innbyggernes sikkerhet


Mange varslere straffes hardt i Norge. Det er ikke uvanlig at folk som sier fra om kritikkverdige forhold kan utsettes for trakassering, fjerning av arbeidsoppgaver, degradering og oppsigelse. Varslere har fått vanskeligheter med å få ny jobb, fått ødelagt sin yrkeskarriere, blitt syke og i verste fall blitt uføretrygdede. Mange får ødelagt familie, økonomi og sosialt liv og preges av avstraffelsen resten av livet.


Når de ansatte er klar over de store farene ved å varsle, fører dette ofte til taushet, og at problemer, feil og mangler ties om og dekkes over. Hard HR’ gjør det lettere å skifte ut ansatte. Det er skapt aksept hos fagforeningene og i rettsapparatet for at ’vanskelige’ personer kan sies opp fra sin stilling og at ’samarbeidsproblemer’ eller ’manglende tillit’ er saklig grunn til oppsigelse. Denne utviklingen har ført til at mange frykter for sine jobber. Fryktkultur kan føre til at forvaltningen i kommuner og andre virksomheter, råtner innenfra.


Når varslere mangler støtte fra sine fagforeninger, må de for å ivareta sine interesser, reise søksmål for egen regning og risiko. I verste fall kan det påføre den enkelte utgifter opptil 1 mill kr som vil innebære økonomisk ruin for de fleste. Motparten har derimot ubegrenset tilgang til ressurser til advokathjelp og evt. dekning av saksomkostninger og erstatning dersom de taper. For den enkelte rådmann, direktør eller personalsjef er det imidlertid erfaringsmessig ingen økonomisk risiko eller fare for tap av stilling eller posisjon. Det er derfor nødvendig at varslere får fri rettshjelp og dekning av saksomkostninger slik at man kan reise søksmål uten risiko for økonomisk tap. Dagens ubalanse i ressurser medfører at de færreste våger å reise søksmål for å ivareta sine interesser.


Fagkompetanse for ledere


Vi trenger en endring av ledelses- og styringskulturen. Ledelse er først og fremst å legge forholdene til rette for at fagfolkene skal få gjort sine jobber. Vi trenger ledere på alle nivåer som ikke er redd for å gå inn enkeltsaker og gi varslere oppreisning og ansvarlige ledere stryk.  Statsrådene må tilsette toppledere i departement, direktorat og helseforetak som har fersk erfaring fra praksis og evne/vilje til å stå for en kulturendring. Det samme må skje på alle nivåer i forvaltningen, kommuner og fylkeskommuner.


”Enhetlig ledelse” er en ledelsesmodell knyttet til New Public Management som har hatt uheldige konsekvenser i hele offentlig sektor – i form av ledere som mangler fagkunnskap. Vi mener at fagkompetanse skal tillegges langt større vekt. Det må innføres krav om fagkompetanse for ledere i offentlig sektor. Alle toppledere i offentlig sektor skal ansettes på åremål


Midlertidige ansettelser skaper dårlig miljø for varsling


Mange sektorer er preget av midlertidige ansettelser og vikarbruk og der er varsling spesielt vanskelig. Gjengjeldelser fra arbeidsgiver er mer krevende å dokumentere, fordi arbeidsgiver kan la være å føre opp varslere på vaktlister, avslutte kontrakter eller unnlate å forlenge arbeidsforhold. Et varslerombud som kan ivareta ansatte med en svak tilknytning til arbeidsplassen er nødvendig. Dette er en viktig grunn til at faste ansettelser må være hovedregelen.


Vi støtter opprettelse av et varslerombud og en varslernemnd med ressurser, kompetanse og vide fullmakter


For å trygge varslere går vi inn for å opprette et eget varslerombud. Et varslerombud må være uavhengig av partsinteresser og få myndighet, kompetanse og ressurser til å gripe inn og stanse gjengjeldelsesprosesser og etterforske sakene. Et varslerombud må få myndighet til å gi varslere en formell varslerstatus og juridisk vern mot gjengjeldelse og sanksjoner.  Varslerombudet skal også bistå varslerne juridisk dersom varsleren blir utsatt for gjengjeldelser.


I tillegg må varslerombudet følge opp selve innholdet i varslene og sikre forsvarlig behandling. Erfaringene med Sivilombudsmannen tilsier at det ikke er tilstrekkelig med skriftlig saksbehandling. Vi støtter derfor også opprettelsen av en varslernemnd med spisskompetanse innen varsling, trakassering og utstøting fra arbeidslivet.


I dag har varslere ingen støttespillere, heller ikke i fagforeningene. De vil som regel ikke reise søksmål på vegne av medlemmer som har vært utsatt for trakassering og gjengjeldelse. Fagforbundet Unio har tatt konsekvensen av denne situasjonen og støtter nå opprettelsen av et varslerombud. Fagforeningenes manglende evne til å ivareta varslere og andre som er utsatt for usaklig oppsigelse tilsier en ny vurdering av ordningen med arbeidslivskyndige meddommere (aml §17-6) .  Fagforeningenes manglende evne til å ivareta arbeidstakeres individuelle interesser, tilsier at ordningen avvikles og at meddommere i arbeidslivssaker hentes fra det ordinære utvalg.


Gjenopptakelse og granskning av gamle saker er helt nødvendig


Et varslerombud må kunne gjenoppta gamle saker der varslere er urimelig behandlet.  Disse må få oppreisning og erstatning for sine økonomiske tap.


Det har siden 1975 vært klare regler for offentlige granskninger som ivaretar grunnleggende rettsprinsipper om kontradiksjon, habilitet og nøytralitet. Disse ble lagt til grunn for granskningen av Hubred-saken i Hedmark fylkeskommune der varsleren fikk full oppreisning. Seinere har det utviklet seg en praksis hos arbeidsgivere om å gi oppdrag til konsulenter om å gjennomføre faktaundersøkelser og utredninger der arbeidsgiver alene bestemmer premissene. Vi mener denne praksisen må stanses og at alle granskninger må være nøytrale og følge prinsippene i departementets rundskriv fra 1975.


Nye rettsregler er helt nødvendig for å sikre varslerne


Vi mener at arbeidstagere som påberoper seg rett til ”varslervern” skal få adgang til fri rettshjelp dersom de blir forsøkt oppsagt fra sin stilling innen en periode (f.eks. 3 år) etter at varslervernet er påberopt. Rettsreglene må endres slik at det er arbeidsgiver som må gå til søksmål for å avslutte et arbeidsforhold dersom den ansatte har varslerstatus.  Dette fordi gjengjeldelsene ofte består i forsøk på å diskreditere varsleren som person, med falske beskyldninger.  Udokumenterte beskyldninger om skjønnsmessige forhold som «samarbeidsproblemer», mistillit og påstander om illojalitet kan ikke være saklig grunn til oppsigelse. Vi mener det må bli straffbart å rette falske beskyldninger mot en arbeidstaker.


De ledere og arbeidsgivere som har stått for trakassering og gjengjeldelse overfor varslere, må gjøres strafferettslig ansvarlige for skaden de har påført varsleren. Straffen bør utmåles på linje med gjeldende strafferammer for andre alvorlige overgrep som ødelegger ofrenes liv og helse.I Arbeidsmiljøloven §15-12 heter det:


"I særlige tilfeller kan retten, etter påstand fra arbeidsgiver, bestemme at arbeidsforholdet skal opphøre dersom den etter avveining av partenes interesser finner at det vil være åpenbart urimelig at arbeidsforholdet fortsetter."


Denne åpningen har medført at arbeidsgiver risikofritt kan iverksette en usaklig oppsigelse i trygg forvissning om at de uansett vil bli kvitt vedkommende. Arbeidsgivere har ubegrensete ressurser til å rettsforfølge arbeidstakere som de har trakassert og sagt opp.  Vi mener bestemmelsen i AML § 15-12 er unødvendig og bør fjernes.


Helsehjelp til varslere som har fått helseproblemer som en følge av gjengjeldelser


Yrkesmedisinsk avdeling ved Haukeland Sykehus hadde etablert tilbudet Jobbfast. Dette var det eneste tilbudet i Norge til personer som rammes av gjengjeldelse etter varsling. Det er nå lagt ned til tross for at de hadde gode resultater. Vi mener tilbudet må gjenopprettes og at et slikt tiltak bør finnes i alle regioner.


Det haster med å få på plass reell sikkerhet


De etablerte politiske partier vegrer seg for å fremme tiltak som griper inn i arbeidsgivers styringsrett, men dette må til.  Det er behov for å reell sikkerhet for ansatte som varsler både av hensyn til arbeidstakerne og innbyggerne.

 


VARSLERNETTVERKET


StyretAstrid Kårstad, Hordaland                                    Erling Steen, Aust Agder


                 Leder                                                                    Styremedlem


Terje Syversen, Østfold                                          Svein Harkestad, Hordaland


            Styremedlem                                                               Sekretær

VARSLERNETTVERKET

© Copyright. All Rights Reserved 2018 - >

Nettstedredaktør

internett harkestad

Org.nr.  992451955